Thème d'année

Rubriques
Articles du Kontakt 2010-2011
 
 » Contributions des élèves de 1ères


Chaque semaine, des élèves de 1ère vous présentent une situation de conflit ou de crise dans le monde :

- Bahreïn - Mexique

- Corée

- Myanmar

- Côte d'Ivoire

- Nagaland

- Darfour

- Nigéria

- Haïti

- Inondations au Pakistan
- La 3e guerre du Golfe en Irak - Papouasie Occidentale

- Israël-Palestine

- République du Congo
- Japon - Somalie

- Kosovo

- Tibet

- Lybie

 
   
 » 1er octobre 2010


Heiandsdo gëtt et Problemer an der Welt, wou ech muss soen: do kann ech elo wiirklech näischt maachen. Wann et awer drem geet um Fridden ze schaffen, da muss ech soen: dach, do kann och ech eppes maachen.

  • Ech kann zum Beispill probéiren nëmmen am Gudden iwwer meng Kollegen, meng Famill, meng Schülerinnen ze schwetzen.
  • Ech kann och probéiren besonnesch frëndlech ze sinn, mat Mënschen, vun denen ech weess, datt se et schwéier hunn mat mir, oder ech matt hinnen. An deem Fall kann ech vleicht mol eng Kéier e klärend Gespréich ubidden.
  • Ech kann oppassen, fir ni eppes Negatives vun engem anere weider ze erzielen, a besonnesch da net, wann ech mol net weess, ob dat wat ech héieren hunn, och wiirklech wouer ass.
  • Ech ka mech entschëllegen, wann ech duerch meng Ongedold, oder duerch deplacéiert Wieder, oder well ech onopmierksam war, aner Mënschen wéi gedoen hunn.

De Fridde fällt äis net an de Schouss, weder de Fridden an eisem Häerz, nach deen an eise Familjen, oder an eiser Klass, an eiser Schoul, och net de Fridden an der Welt an tëscht de Länner.
Fridden ass Aarbecht, duerfir looss mer äis zesummen dru ginn.

Sr Danièle, directrice

 
 » 15 octobre 2010


Es gibt keinen Frieden, wo der Nächste vergessen bleibt. Jeden Tag ergeht die gleiche Frage: Was hast du mit deinem Bruder gemacht? Friede, bei dem keine Kommunikation, keine brüderliche Einheit entsteht, ist Illusion. Friede in einem Menschen führt ihn zu seinem Nächsten.

Roger Schutz (1915-2005, Gründer der Communauté de Taizé)

 
 » 22octobre 2010

Keine Gewalt ! Das ist Jesu Botschaft damals und für uns heute. Eine friedliche Welt kann nicht mit den Mitteln der Gewalt aufgerichtet werden. Wenn ich Gewalt erlebe, sei es im persönlichen Umkreis, sei es auf der Straße, sei es in der Schule: wie leiste ich gewaltfreien Widerstand, wie beziehe ich Stellung?
(Von Te Deum, September 2010)

R. Weickmans
   
 » 12 novembre 2010

Liu Xiaobo ist ein chinesischer Schriftsteller und Dissident. Im Dezember 2008 unterstützte er mit anderen Intellektuellen das im Internet veröffentlichte Bürgerrechtsmanifest Charta 08, das zu politischen Reformen und Demokratisierung in der Volksrepublik China aufruft.

Liu Xiaobo wurde wegen „Untergrabung der Staatsgewalt“ festgenommen und am 25. Dezember 2009 zu elf Jahren Haft verurteilt.

Am 8. Oktober 2010 wurde bekannt, dass ihm der Friedensnobelpreis verliehen werden soll. Die Verleihung ist für den 10. Dezember 2010 (zum In-ternationalen Tag der Menschenrechte) geplant.

R. Weickmans

Ecole Privée Fieldgen - All rights reserved - Webmaster